Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Informuję, że Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim w dniu 25 listopada 2020 r. podjęła uchwałę nr Uchwała nr XXXVIII/362/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021  https://bip.gmina-sepolno.pl/index.php?app=uchwaly&nid=14858&y=2021

 

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  1. 31,00 zł/mieszkańca/miesiąc, - stawka podstawowa
  2. 28,00 zł/mieszkańca/miesiąc – w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
  3. Stawka podwyższona w wysokości 62,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 1297 t.j.) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana

Ponadto wyjaśniamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 1297 t.j.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadomi pisemnie właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wpłacać raz w miesiącu bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Sępólno Krajeńskie Nr 23 1600 1462 1016 7754 9000 0012. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niezłożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech