Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

UWAGA!


„Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.”

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”


Do kogo adresowana jest pomoc?


Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  (lub orzeczenie równoważne)
  oraz
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia


zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz określony został w załączniku:

 1. do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.),
 2. do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583).


Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?


Realizator programu - Powiat sępoleński.


Jednostka realizująca program - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku.


W celu uzyskania informacji o programie należy kontaktować się bezpośrednio z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork, tel. 52 389-85-01.


Wnioski dostępne będą w siedzibie PCPR Więcbork oraz na stronie internetowej: pcprwiecbork.bip.gov.pl, www.pcprwiecbork.pl.


Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 1 grudnia 2017 roku.


Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?


W ramach Modułu I programu każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem,
że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę. Wysokość wnioskowanej pomocy Wnioskodawca w formularzu wniosku powinien określić łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu, wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej.


Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały).

 

Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).


W ramach Modułu II programu można otrzymać jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).


Zgodnie z postanowieniami programu (rozdział VI ust. 4) świadczenie wypłacane w ramach Modułu II przeznacza się na:

 1. zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,
 2. usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu /urządzeń.
  Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej w przypadku:
 1. naprawy sprzętu/urządzenia – nie może przekroczyć 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem,
  że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia (realizator programu będzie dokonywać weryfikacji, czy zasadne jest przeprowadzenie naprawy w odniesieniu do ewentualnego zakupu nowego sprzętu/urządzenia takiego samego jak uszkodzony/e lub w przypadku braku możliwości zakupu nowego takiego samego urządzenia/sprzętu w odniesieniu do urządzenia/sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach),
 2. utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego /przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny),

z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.
W uzasadnionych przypadkach adresatowi programu może być udzielana pomoc w postaci indywidualnego wsparcia wykraczającego poza pomoc określoną w Module I i w Module II programu. Podstawą decyzji jest złożenie przez jednostkę realizatora do Oddziału PFRON pisemnego wniosku o udzielenie adresatowi programu indywidualnego wsparcia. Warunki i zakres udzielenia indywidualnego wsparcia każdorazowo określone zostaną odrębną decyzją Zarządu PFRON.

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech